Chính sách bảo mật

1/ TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1.1. Alo Auto hiểu rõ tầm quan trọng và tôn trọng quyền bảo mật thông tin cá nhân (“Thông tin”) của người truy cập website và sử dụng dịch vụ của Alo Auto (người truy cập website và/ hoặc mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ của Alo Auto sau đây gọi chung là “Khách hàng”); website, sản phẩm và dịch vụ sau đây gọi chung là “Dịch vụ”). 

Bằng thiện chí của mình – Alo Auto với chính sách bảo mật thông tin này (“Chính sách”) sẽ cung cấp nội dung tổng quan nhằm minh bạch hóa các nguyên tắc thu thập, cách thức sử dụng, tiết lộ, lưu trữ Thông tin của Khách hàng mà Alo Auto thu thập được bằng những cách thức nêu tại Mục 4 chính sách này.

1.2. Chính sách này áp dụng đối với tổng thể Dịch vụ của Alo Auto, nhưng tùy từng thời điểm, đối với từng Dịch vụ hoặc từng phần Dịch vụ cụ thể, tùy thuộc đặc thù và yêu cầu cần thiết của Dịch vụ đó Alo Auto có thể bổ sung/ điều chỉnh các nội dung liên quan đến Chính sách này để áp dụng riêng cho những phần Dịch vụ cụ thể đó.

1.3. Chính sách này được áp dụng khi Khách hàng truy cập, sử dụng Dịch vụ của Alo Auto, và bất kỳ thời điểm nào Khách hàng truy cập, sử dụng Dịch vụ do Alo Auto cung cấp, tức là Khách hàng đồng ý với các điều khoản mà Alo Auto quy định trong Chính sách này (bao gồm cả các phần bổ sung, sửa đổi tùy từng thời điểm).

1.4. Tùy tình hình, nhu cầu bảo mật thực tế, Alo Auto có thể điều chỉnh Chính sách này mà không cần thông báo hay được sự đồng ý của Khách hàng. Khi cập nhật nội dung chính sách này, Alo Auto sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” ở phần cuối của Chính sách này, vì vậy trước khi truy cập, sử dụng Dịch vụ của Alo Auto, Khách hàng nên thường xuyên kiểm tra lại Thông tin Chính sách để có các bản cập nhật mới nhất. Trong trường hợp Alo Auto cập nhật Chính sách và Khách hàng sử dụng Dịch vụ sau khi Chính sách đã được cập nhật, điều đó có nghĩa là Khách hàng đồng ý và chịu ràng buộc với (các) điều khoản mới được xác định trong bản Chính sách cập nhật.

2/ MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

2.1. Alo Auto thu thập Thông tin của Khách hàng chủ yếu phục vụ cho mục đích hỗ trợ, duy trì mối liên hệ với Khách hàng như:

 1. a) Thông báo đến Khách hàng các Thông tin khuyến mại, quảng cáo hoặc cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, xúc tiến thương mại khác;
 2. b) Duy trì liên lạc với Khách hàng, giải đáp các thắc mắc của Khách hàng liên quan đến Dịch vụ của Alo Auto;
 3. c) Hỗ trợ khi Khách hàng mua hàng và/hoặc sử dụng Dịch vụ của Alo Auto.

2.2. Alo Auto thu thập Thông tin để phục vụ cho các mục đích kiểm soát, nâng cao chất lượng Dịch vụ như:

 1. a) Kiểm soát người truy cập, sử dụng Dịch vụ của Alo Auto;
 2. b) Phân tích và tối ưu hóa các Dịch vụ của Alo Auto;
 3. c) Nâng cao chất lượng Dịch vụ của Alo Auto và/hoặc các Dịch vụ của các Công ty con, Công ty liên kết của Alo Auto (“Đơn vị trực thuộc”).

2.3. Ngoài những mục đích đề cập tại tiểu mục 2.1, 2.2 Alo Auto cũng có thể thu thập Thông tin để phục vụ các mục đích khác không trái với quy định pháp luật.

3/ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

3.1. Thông tin của Khách hàng mà Alo Auto sẽ thu thập bao gồm: 

 1. a) Họ tên;
 2. b) Số điện thoại;
 3. c) Email;
 4. d) Địa chỉ thường trú;

3.2. Cho từng Dịch vụ, mục đích thu thập cụ thể khác, tùy từng thời điểm Alo Auto có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp thêm một số Thông tin nhằm đảm bảo việc sử dụng Dịch vụ của chính Khách hàng hoặc đảm bảo sự liên hệ, giao dịch giữa Alo Auto và Khách hàng được thông suốt, thuận tiện.

3.3. Đối với phạm vi thu thập Thông tin đề cập tại Chính sách này, Alo Auto sẽ luôn tạo điều kiện bằng cách thiết lập những tính năng trên giao diện Website để Khách hàng tùy chọn để quyết định việc cung cấp hoặc từ chối cung cấp Thông tin cho Alo Auto.

4/ PHƯƠNG THỨC THU THẬP THÔNG TIN

Nhằm đảm bảo Thông tin được thu thập là đầy đủ, chính xác, tùy trường hợp Alo Auto có thể lựa chọn sử dụng đơn lẻ hoặc tổng hợp các phương thức thu thập Thông tin của Khách hàng như sau:

4.1. Đề nghị Khách hàng cung cấp Thông tin

Alo Auto có thể đề nghị Khách hàng cung cấp Thông tin trong các trường hợp sau:

 1. a) Alo Auto có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp các Thông tin đề cập tại Mục 3 nêu trên để đáp ứng nhu cầu sử dụng Dịch vụ của Khách hàng.
 2. b) Trường hợp Khách hàng yêu cầu Alo Auto giải đáp các thắc mắc liên quan đến Dịch vụ của Alo Auto hoặc Khách hàng yêu cầu Alo Auto cung cấp Dịch vụ thì Alo Auto có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp Thông tin để xử lý các yêu cầu của Khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác;
 3. c) Các trường hợp yêu cầu thu thập Thông tin khác tùy theo nhu cầu thu thập của Alo Auto.
 4. d) Alo Auto sẽ luôn đưa ra tùy chọn về việc quyết định cung cấp hay không cung cấp Thông tin đối với Khách hàng. Trường hợp Khách hàng lựa chọn không cung cấp Thông tin có thể sẽ có một số Dịch vụ, giao dịch không thể thực hiện được hoặc một số giao dịch Khách hàng sẽ được truy cập, thực hiện dưới chế độ ẩn danh (Guest).

4.2. Alo Auto tự thu thập Thông tin

a) Thu thập Thông tin từ các nguồn của bên thứ ba: Alo Auto có thể nhận Thông tin về Khách hàng đã công bố công khai trên các website thương mại điện tử của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc nhận Thông tin của Khách hàng từ bên thứ ba khi Alo Auto tham gia vào các giao dịch có sự chuyển giao Thông tin đó.

b) Thu thập trong quá trình thực hiện Dịch vụ : Trong quá trình thực hiện Dịch vụ, Alo Auto cũng có thể thu thập các Thông tin của Khách hàng bằng các cách thức phù hợp khác với sự đồng ý của Khách hàng với cách thức thu thập đó.

c) Thu thập trong quá trình Khách hàng sử dụng Dịch vụ: Một số Dịch vụ của Alo Auto cho phép Khách hàng liên lạc với bên thứ ba, những lần liên lạc đó sẽ được truyền qua và những Thông tin phát sinh trong quá trình liên lạc đó có thể được lưu trữ trên hệ thống của Alo Auto.

4.3. Hợp nhất Thông tin

Alo Auto có thể hợp nhất Thông tin Khách hàng mà Alo Auto có được từ việc thu thập bằng nhiều phương thức khác nhau đề cập tại Mục này như một thao tác hoàn thiện Thông tin để phục vụ cho các mục đích được đề cập tại Chính sách này mà không cần sự đồng ý trước của Khách hàng. Tuy nhiên, Khách hàng luôn có quyền lựa chọn điều chỉnh Thông tin của mình theo quy định tại Mục 10.1 Chính sách này.

5/ PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

5.1. Alo Auto sử dụng các Thông tin của Khách hàng thu thập được để:

 1. a) Thực hiện các biện pháp để hoàn thiện Dịch vụ của Alo Auto;
 2. b) Thiết lập các chương trình hỗ trợ khách hàng thân thiết hoặc các chương trình xúc tiến thương mại khác;
 3. c) Xử lý các vấn đề liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng hoặc giao dịch giữa Alo Auto và Khách hàng;
 4. d) Gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn;
 5. e) Gửi các Thông tin khuyến mãi hoặc các Thông tin khác cho Khách hàng khi có sự đồng ý trước của Khách hàng.
 6. f) Thông báo về các thông tin tuyển dụng của Alo Auto nếu Khách hàng đăng kí nhận email thông báo.
 7. g) Đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng, Dịch vụ của Alo Auto
 8. h) Các nội dung khác mà Alo Auto được phép sử dụng Thông tin không trái với quy định của pháp luật.

6/ ĐỐI TƯỢNG TIẾP CẬN THÔNG TIN

6.1. Để thực hiện mục đích thu thập Thông tin đề cập tại Chính sách này Alo Auto có thể cần sự hỗ trợ từ bên thứ ba để phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng và/hoặc cung cấp Dịch vụ tốt hơn cho Khách hàng. Trong quá trình hỗ trợ, Thông tin của Khách hàng có thể được Alo Auto tiết lộ cho các đối tượng được đề cập dưới đây:

 1. a) Đơn vị trực thuộc của Alo Auto khi sự tham gia của Đơn vị trực thuộc là cần thiết để thực hiện/hoàn thiện giao dịch đã thiết lập giữa Alo Auto với Khách hàng.
 2. b) Đối tác kinh doanh mà Alo Auto tin tưởng, việc tiết lộ và trách nhiệm bảo mật Thông tin của Khách hàng sẽ được thực hiện theo thỏa thuận giữa Alo Auto và đối tác kinh doanh của Alo Auto.

6.2. Để phát triển hoạt động kinh doanh hoặc trong trường hợp bất khả kháng Alo Auto có thể phải thực hiện tổ chức lại, chuyển nhượng, giải thể hoặc phá sản công ty, trường hợp này các đơn vị kế thừa, nhận chuyển nhượng của Alo Auto có thể sẽ tiếp nhận Thông tin của Khách hàng để thay thế Alo Auto tiếp tục cung cấp, thực hiện Dịch vụ với Khách hàng.

6.3. Alo Auto sẽ phải tiết lộ Thông tin của Khách hàng cho Bên thứ ba hoặc cho cơ quan có thẩm quyền khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc Alo Auto có cơ sở để tin rằng việc tiết lộ Thông tin có thể bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của chính Khách hàng hoặc của Alo Auto/ Đơn vị trực thuộc của Alo Auto.

6.4. Các bên khác khi có sự đồng ý hoặc theo hướng dẫn của Khách hàng.

7/ THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Alo Auto chỉ lưu giữ Thông tin về Khách hàng trong thời gian cần thiết cho mục đích mà Thông tin được thu thập hoặc theo yêu cầu của Hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.

8/ CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

8.1. Alo Auto cam kết bảo mật Thông tin của Khách hàng theo đúng các nội dung được quy định tại Chính sách này và quy định của pháp luật.

8.2. Alo Auto sẽ áp dụng phương án và giải pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để bảo vệ hiệu quả nhất Thông tin của Khách hàng. Tuy nhiên, lưu ý rằng mặc dù Alo Auto thực hiện các phương thức hợp lý để bảo vệ Thông tin của Khách hàng, nhưng không có trang web, đường truyền Internet, hệ thống máy vi tính hay kết nối không dây nào là an toàn tuyệt đối. Do vậy, Alo Auto không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Khách hàng cung cấp cho Alo Auto sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và Alo Auto không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép, rò rỉ Thông tin của Khách hàng mà không do lỗi của Alo Auto. Nếu Khách hàng không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, Alo Auto khuyến nghị Khách hàng không nên gửi Thông tin đến cho Alo Auto.

9/ QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

9.1. Quyền lợi

 1. a) Khách hàng được bảo đảm các quyền lợi và bảo mật về Thông tin mà Alo Auto đã cam kết theo Chính sách này;
 2. b) Khách hàng có quyền truy cập vào dữ liệu Thông tin của mình và có quyền tự điều chỉnh lại những sai sót trong dữ liệu cá nhân của mình hoặc cập nhật, bổ sung để hoàn thiện Thông tin được lưu trữ trên website. Khách hàng cũng có quyền tự xóa dữ liệu cá nhân trên website hoặc yêu cầu Alo Auto ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích tiếp thị bằng cách gửi yêu cầu ngưng các hoạt động nhận thông báo, thông tin từ website.
 3. c) Nếu Khách hàng không muốn nhận bất cứ thông tin quảng cáo, chương trình khuyến mãi của Alo Auto thì có quyền từ chối bất cứ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu ngừng nhận thông tin đến website của Alo Auto theo các tính năng đã được hướng dẫn ở cuối trang.

9.2. Trách nhiệm của Khách hàng

 1. a) Tìm hiểu kỹ Chính sách này trước khi sử dụng, truy cập Dịch vụ của Alo Auto, Việc Khách hàng sử dụng, truy cập Dịch vụ của Alo Auto cũng chính là sự xác nhận việc đã tìm hiểu kỹ và đồng ý với toàn bộ nội dung Chính sách này.
 2. b) Cung cấp Thông tin chính xác, hợp pháp cho Alo Auto khi được đề nghị và đồng ý cung cấp. Khách hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm (trong mọi trường hợp, không có sự liên đới nào đến Alo Auto dù cho một phần hay toàn bộ) nếu Thông tin Khách hàng cung cấp cho Alo Auto là không chính xác, không hợp pháp và/hoặc việc thực hiện Dịch vụ của Khách hàng bị gián đoạn, không thể thực hiện; hoặc giao dịch giữa Alo Auto và Khách hàng, giữa Alo Auto và Bên thứ ba, giữa Khách hàng và Bên thứ ba bị gián đoạn hoặc không thể thực hiện được vì yếu tố kỹ thuật, đường truyền, lỗi hệ thống, v.v. hoặc phát sinh bất kể thiệt hại vật chất, phi vật chất nào từ việc sử dụng những Thông tin không chính xác/vi phạm pháp luật này.
 3. c) Không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Dịch vụ, giao diện của website, các tính năng hiện hữu của website Alo Auto.
 4. d) Không phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website thuộc quyền quản lý của Alo Auto.
 5. e) Không truyền bá, phát tán nội dung vi phạm pháp luật và/hoặc trái đạo đức xã hội tại website của Alo Auto.
 6. f) Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

THÔNG TIN, PHƯƠNG THỨC LIÊN HỆ

Alo Auto trân trọng mọi ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ Khách hàng về Dịch vụ của Alo Auto cũng như chính sách này. Mọi thắc mắc liên quan, Khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

Địa chỉ: Tầng 4A, Tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: (+84) 963 743 266

Email:

Website: https://aloauto.net/

Facebook: https://www.facebook.com/aloauto.net/

Alo Auto hân hạnh được đồng hành trong hành trình chăm sóc xế yêu của bạn!

Array
Tốt nhất hoặc không là gì cả
Đem những giá trị xứng tầm đến với những khách hàng tuyệt vời.

Alo Auto là một nhánh của hệ sinh thái xe sang lướt thuộc Tập đoàn AutoGroup. Được ra đời với sứ mệnh tôn vinh giá trị của những chiếc xe ô tô.

Chúng tôi luôn mong muốn những “xế yêu” của khách hàng được trang bị những nội - ngoại thất, phụ tùng, phụ kiện, chăm sóc và bảo dưỡng tốt nhất.

Alo Auto luôn nỗ lực từng ngày mang đến lợi ích tốt nhất cho khách hàng bằng sự uy tín và sự chuyên nghiệp của cả tập thể tập đoàn AutoGroup...

Xem thêm